DATA-Kracht gevestigd aan de Willibrordusstraat 3 te Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://DATA-Kracht.nl

Willibrordusstraat 3

5262EK Vught

Telefoon: 085-7827207

Functionaris Gegevensbescherming

Mw. M. Donders is de Functionaris Gegevensbescherming van DATA-Kracht b.v. Zij is te bereiken via Mirjam.Donders@data-kracht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DATA-Kracht b.v. verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam contactpersoon organisatie;

- Geslacht contactpersoon organisatie;

- (Organisatie)adresgegevens;

- Telefoonnummer, doorkiesnummer, mobiel nummer (werk);

- E-mailadres (werk);

- Functie of rol bij uw organisatie, die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch dan wel dat wij die afleiden vanuit LinkedIn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@DATA-Kracht.nll dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DATA-Kracht b.v. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het versturen van offertes, rapporten, verklaringen, mededelingen en facturen;

- Het afhandelen van uw betaling;

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolders;

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten;

- Om audits dan wel andere diensten bij uw organisatie te kunnen uitvoeren

- Om u per email evaluatieformulieren te kunnen toesturen, betreffende de door ons bedrijf uitgevoerde opdrachten;

- DATA-kracht b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

DATA-kracht b.v. neemt nimmer op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DATA-kracht b.v.) tussen zit.

Bewaartermijn

DATA-Kracht b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden

Personalia 7 jaar Fiscale termijnen

Adres (organisatieadres) onbeperkt tot de eerste wijziging van het adres

Delen van persoonsgegevens met derden

DATA-Kracht b.v. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DATA-Kracht b.v. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DATA-Kracht b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@DATA-Kracht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachtrecht

DATA-Kracht b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DATA-Kracht b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via info@DATA-Kracht.nl